---

Atribuții

D.R.D.P. Buzău administrează, gestionează şi întreţine o reţea rutieră care traversează diverse zone de relief, cu probleme specifice fiecareia. Menţinerea reţelei de drumuri existente la standarde tehnice corespunzatoare reprezintă o preocupare prioritară a conducerii.

Modificarea cadrului legislativ în care îşi desfășoară activitatea C.N.A.I.R. a creat un spaţiu confortabil de acţiune şi de aici eficienţa deciziilor, concretizate prin rezultate în general bune. Relaţia cu societăţile de construcţii care execută lucrările de întreţinere şi reparaţii pe teritoriul în care D.R.D.P. Buzau îşi desfasoară activitatea este riguros stabilită de reglemetări şi norme specifice care permit, printr-o organizare corectă şi eficientă, urmărirea calităţii lucrărilor precum şi urmărirea în timp a comportării construcţiei.

Sub acest aspect lucrurile se îmbunătăţesc permanent, ştacheta condiţiilor de standard de execuţie a lucrărilor fiind continuu ridicată şi armonizată cu cerinţele normelor europene.

În sensul satisfacerii cerinţelor recepţionării unor lucrări de bună calitate, un interes deosebit este acordat calificării şi perfecţionării personalului din cadrul Regionalei şi al secţiilor subordonate, ştiut fiind faptul că acestea determină calitatea actului de administrare, fapt ce a condus la formarea unui personal cu cultură generală tehnică dar şi de specialitate, care poate face faţă exigentelor activităţilor desfăşurate în cadrul Regionalei.

Regionala Buzău îşi desfăşoară activitatea în judeţele Buzău, Brăila, Galați şi Vrancea, administrând o retea de 1329,13 km drumuri naţionale. D.R.D.P. Buzău întreţine poduri, pasaje, viaducte și tuneluri în lungime totală de - ml.


Secţia 

Lungimea reţelei în administrare proprie (km fizici)

Lungimea sectoarelor cu 3 benzi (km fizici)

Lungimea sectoarelor cu 4 benzi (km fizici)

Lungimea sectoarelor cu 6 benzi (km fizici)

Buzău 299.317 2.186 8.048 0.000
Brăila 264,359 0.000 14,965 0.000
Galați 285,437 0,607  3,941  0.000
Vrancea 480 0.000 0.000 0.000
         
         
         
         

Total D.R.D.P. Buzău

1329,13 2,793 26,954 0.000

Principalele atribuţii ale D.R.D.P. Buzău sunt următoarele:

- analizează şi face propuneri, în condiţiile legii şi potrivit competenţelor, clasarea sau declasarea unor trasee de drumuri publice;

- colaborează cu reprezentanții administraţiei publice locale în scopul desfăşurării activităţii de administrare, întreţinere şi exploatare a drumurilor naţionale din raza sa de activitate ;

- întocmeşte propuneri de programe anuale şi de perspectivă pe care le transmite, spre aprobare, la C.N.A.I.R.- S.A., iar după aprobarea acestora asigură urmărirea lucrărilor de întreţinere curentă şi periodică;

- programează şi coordonează activitatea organizatorică în vederea asigurării realizării de reparaţii şi întreţinere drumuri, poduri, asigurând dimensionarea corespunzătoare a personalului şi utilajelor între subunităţi, în funcţie de necesităţi ;

- asigură îndrumarea şi controlul subunităţilor, controlul financiar de fond, analize economice şi tehnice asupra eficienţei întregii activităţi;

- organizează şi exercită controlul financiar preventiv asupra documentelor în care sunt înscrise operaţiile ce se supun acestui control;

- organizează proceduri de achiziţii pentru contractarea lucrărilor, serviciilor şi a produselor necesare în domeniul de activitate conform legii și mandatului încredinţat în acest sens de organele de conducere ale C.N.A.I.R.- S.A;

- desfăşoară activitatea de colaborare şi control asupra concesionărilor la lucrările de construcţie şi exploatare autostrăzi din raza de activitate, care au fost concesionate de către C.N.A.I.R.- S.A.

- avizează şi aprobă documentaţii tehnice, potrivit competenţelor, urmăreşte contractarea şi finanţarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale pe care le derulează, realizarea exproprierilor, precum şi executarea şi recepţionarea lucrărilor respective.

- propune completarea/modificarea normelor/normativelor/instrucţiilor tehnice privind construcţia, modernizarea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor şi urmăreşte aplicarea celor elaborate şi aprobate de C.N.A.I.R.- S.A.;

- elaborează, prin Serviciul de Proiectare, o parte din documentaţiile tehnice necesare realizarii lucrărilor de întreţinere periodică.

- organizează controlul tehnic de calitate a produselor şi lucrărilor prin Laboratorul existent în cadrul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Bucureşti;

- asigură aplicarea normelor de protecţie a muncii, prevenirea incendiilor şi protecţie a mediului înconjurător, pentru activităţile specifice unităţilor de drumuri.

- emite autorizaţii pentru transporturile ce se efectuează pe drumurile naţionale;

- emite acorduri şi autorizaţii pentru amplasarea, în zona drumului, de construcţii, panouri publicitare, instalaţii şi alte obiective similare, în condiţiile legii ;